SARKIS

Opis gesla: 
ELIAS; 1922-LIBANONSKI POLITIK
Ostali opisi